Inloggen

INLOGGEN - UITSTEKENDEVAKMAN

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

Algemene Voorwaarden

van

de besloten vennootschap

Uitstekende vakman B.V.

gevestigd te Zandhofsestraat 1 Bis, 3572 GA Utrecht

KvK nummer: 57081603

Tevens zaak doende onder de naam

Uitstekendevakman.nl

1). ALGEMEEN

a) Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel te Utrecht zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Uitstekendevakman.nl vervallen.

b) Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uit­ge­voerd, tenzij uit­druk­kelijk anders is overeen­gekomen en dat door Uitstekendevakman.nl schriftelijk is bevestigd.

c) Alle leveringen van diensten worden geacht te zijn geschied te Utrecht, alle betalingen dienen aldaar of door overschrijving op de door Uitstekendevakman.nl aangegeven bankrekening te geschieden.

d) Afspraken met en toezeggingen van personeel van Uitstekendevakman.nl of door Uitstekendevakman.nl ingeschakelde derden binden Uitstekendevakman.nl niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

e) De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Uitstekendevakman.nl, van welke aard ook, tenzij deze voorwaar­den uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaard­clausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

f) Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeen­komst van kracht. Over­een­gekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telken­male schrif­telijk bevestigd.

g) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Uitstekendevakman.nl met haar opdracht­gevers te sluiten over­een­komsten en de daaruit voortvloeiende ver­bin­te­nis­sen, zulks met uit­sluiting van andere voor­waarden welke door opdracht­gevers van toe­pas­sing mochten worden verklaard, tenzij schrifte­lijk anders is over­een­ge­komen. Onder opdracht­gever wordt verstaan een ieder die als consument/aanbesteder (nader te noemen consument) of als vakman of vakvrouw (nader te noemen vakman) aan Uitstekendevakman.nl een opdracht verstrekt, een profiel aanmaakt of opdrachten aanbiedt op de website van Uitstekendevakman, enige over­een­komst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit dan wel een offerte voor vorenbedoelde activiteiten laat uitbrengen of voorbereidende gesprekken hierover met Uitstekendevakman.nl voert.

h) Uitstkendevakman.nl biedt op de website de mogelijkheid aan consumenten en vakman om met elkaar in contact te komen. Uitstekendevakman.nl heeft daarbij slechts een facilitaire rol en heeft dan ook geen enkele bemoeienis met de prijsstelling en de (wijze van) uitvoering van tussen partijen overeengekomen werkzaamheden.

i) Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt een bericht van opdrachtgever per E-mail hieraan pas gelijkgesteld indien Uitstekendevakman.nl schriftelijk of via E mail namens de directie aangeeft inhoudelijk hiermee akkoord te gaan of indien daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan het in de bewuste E-mail gestelde.

j) Uitgaande E-mails van Uitstekendevakman.nl waarin staat vermeld dat aan deze E-mail geen rechten kunnen worden ontleend binden Uitstekendevakman.nl op geen enkele wijze.

2). OFFERTES

a) Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Uitstekendevakman.nl is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk of via e-mail heeft bevestigd of daadwerkelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

b) De voor vakman vermelde tarieven zijn exclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

c) Indien slechts voor een gedeelte van de uit te voeren opdracht, kopij, informatiedragers e.d. zijn overgelegd, is Uitstekendevakman.nl niet gehouden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het gedeelte van het werk waarvoor geen gegevens zijn overgelegd naar verhouding meer arbeid vereist dan het gedeelte waarvoor wel gegevens zijn overgelegd.

d) Indien een opdracht uitblijft, behoudt Uitstekendevakman.nl zich het recht voor de gemaakte voorbereidingsuren alsmede de ontwerp‑, teken‑ en calcu­latie­kosten of een gedeelte daarvan in rekening te bren­gen, een en ander slechts dan, wanneer van een diep­gaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met opdrachtgever naar gebruik en billijkheid berekend.

e) Ten aanzien van alle aangeboden diensten gelden, naast hetgeen daaromtrent in de offerte, catalogi, brochures en op de internetsite staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties. Geringe afwijkingen van de in de offerte, catalogi, brochures en de internetsite voorkomende afbeel­dingen en/of beschrij­vingen worden derhalve voor­be­houden. Derge­lijke afwij­kingen ontslaan de opdracht­gever nimmer van zijn verplichtingen uit de over­een­komst.

f) Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Uitstekendevakman.nl gerechtigd zijn om sinds de tot­stand­koming van de over­een­komst en voor­dat de gehele levering heeft plaats­gevonden opge­treden verhogingen van datacommunicatietarieven, inkoopprijzen, lonen, sociale werk­gevers­lasten en/of andere arbeids­voorwaarden, evenals verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wissel­koersen, welke voor Uitstekendevakman.nl kosten­ver­hogend zijn, aan de opdracht­gever door te bereke­nen, in welk geval opdrachtgever ‑in geval van consu­menten­koop‑ het recht heeft de overeen­komst te annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan Uitstekendevakman.nl te voldoen.

3). OPDRACHTEN

a) Een aanvraag tot plaatsing van gegevens op de website bindt de opdrachtgever. Uitstekendevakman.nl is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Uitstekendevakman.nl kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdracht­bevesti­ging geacht de over­een­komst juist en vol­ledig weer te geven.

b) Omdat de voor opdrachtgever geplaatste gegevens onmiddellijk voor derden zichtbaar zijn, kan opdrachtgever geen aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomst overeenkomstig de wet overeenkomst op afstand.

c) De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Uitstekendevakman.nl ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, per E-mail of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdracht­gever, tenzij deze wijzigingen schrifte­lijk door Uitstekendevakman.nl zijn bevestigd.

d) Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden de overeengekomen vergoeding voor de overeengekomen dienst of levering volledig te voldoen.

e) Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

f) Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden Uitstekendevakman.nl eerst na schriftelijke acceptatie.

g) Opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig repeterende, al dan niet licht van elkaar afwijkende werkzaamheden dienen te worden verricht, worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd.

h) Opdrachten aangegaan voor een bepaalde periode worden na afloop van die periode omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

i) Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van tenminste één maand.

4). UITVOERING VAN DE OPDRACHT

a) Opdrachtgever, zowel consument als vakman/vrouw, is zelf verantwoordelijk voor plaatsing van zijn/haar gegevens op de website van Uitstekendevakman.nl. Uitstekendevakman.nl is –behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Uitstekendevakman.nl- niet aansprakelijk voor de juistheid van de geplaatste gegevens.

b) Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de uitvoering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk “betaling”.

c) Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Uitstekendevakman.nl, tenzij door haar schuld veroor­zaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.

d) Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Uitstekendevakman.nl enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Uitstekendevakman.nl bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een ver­traging heeft ingelicht en dit door Uitstekendevakman.nl schriftelijk is bevestigd.

e) Het eventueel door Uitstekendevakman.nl te verwerken of te plaatsen materiaal dient tijdig en franco te worden afgeleverd aan het door haar aangegeven adres.

f) Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voorzover het te verwerken of te plaatsen materiaal, alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, op de overeengekomen tijd bij Uitstekendevakman.nl wordt afgeleverd en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht. Indien tengevolge van niet‑tijdi­ge levering/uitvoering van werk door opdrachtgever de opdracht slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extratransport, overwerk, spoedbestelling e.d., zal Uitstekendevakman.nl daartoe, zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Bij niet‑ tijdige levering door de opdracht­gever is Uitstekendevakman.nl gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen.

g) Na totstandkoming van de overeenkomst worden door Uitstekendevakman.nl aan opdrachtgever de benodigde wachtwoorden en toegangscodes verstrekt..

h) Opdrachtgever heeft slechts het recht om persoonlijk van de wachtwoorden en toegangscodes gebruik te maken. Het is opdrachtgever niet toegestaan de hem verstrekte wachtwoorden en toegangscodes aan derden te verstrekken of zodanig te handelen of na te laten te handelen, dat derden beschikking over deze wachtwoorden en toegangscodes verkrijgen.

i) Alle leveringstijden en uitvoeringstermijnen worden door Uitstekendevakman.nl steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De uitvoeringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van Uitstekendevakman.nl eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen door opdracht­gever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdracht­gever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ont­binding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

j) Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Uitstekendevakman.nl kennis geeft, onverminderd het recht van Uitstekendevakman.nl om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betref­fende opdracht alsnog uit te voeren. Opdrachtgever kan vorderen dat Uitstekendevakman.nl omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

k) De opdrachtgever is ‑zonder uitdrukkelijke toestemming daartoe zijdens Uitstekendevakman.nl‑ niet gerechtigd zijn rechten uit de overeenkomst voortvloeiende aan derden over te dragen. De opdracht­gever ontleent aan de huurovereen­komst slechts het recht om persoonlijk van de applicatie gebruik te maken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

l) Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Uitstekendevakman.nl voortvloeiende ver­plichting niet stipt nakomt, of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehou­den heeft Uitstekendevakman.nl het recht de nakoming van alle verplichtingen tegenover de opdracht­gever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeel­telijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechter­lijke tussen­komst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdracht­gever aan Uitstekendevakman.nl verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.,

m) Uitstekendevakman.nl is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onder­delen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van Uitstekendevakman.nl een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

n) Indien Uitstekendevakman.nl materialen of gegevens (al dan niet door Uitstekendevakman.nl vervaardigd of samengesteld) van de opdracht­gever onder zich heeft, is zij gerechtigd die materialen en/of gegevens onder zich te houden totdat alle kosten die Uitstekendevakman.nl gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdracht­gever -ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere materialen/gegevens van de opdrachtgever- geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdracht­gever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Uitstekendevakman.nl ook in geval de opdracht­gever in staat van faillisse­ment komt te verkeren.

o) Uitstekendevakman.nl verplicht zich de haar opgedragen dienstverlening naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

5). OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

a) Indien de voortgang in de uitvoering van een opdracht door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door Uitstekendevakman.nl een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte evenals de voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten worden gefactureerd op de termijnen waarop, indien geen vertraging zou zijn opgetreden, zou zijn gefactureerd. Mochten deze termijnen niet van te voren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal het vorenbedoelde kunnen worden gefactureerd onmiddellijk na het verstrijken van de voor de uitvoering van de opdracht in kwestie normaliter benodigde tijd.

b) De met Uitstekendevakman.nl over­een­gekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approxi­ma­tief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is over­een­gekomen.

c) Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobi­lisatie, onlusten, overstroming, gesloten luchtvaart, scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven, het optreden van tot dan toe onbekende virussen, storingen in of op het internet, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet‑levering van noodzakelijke materialen en half­fabrikaten aan Uitstekendevakman.nl door derden en andere onvoorziene omstandig­heden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Uitstekendevakman.nl van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdracht­gever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

6). APPLICATIEGEBRUIK

a) Uitstekendevakman.nl draagt zorg voor beschikbaarheid van de server en netwerk, overeenkomstig het overeengekomen service level, waarbij zij zich inspant om zo optimaal mogelijk aan dit service level te voldoen. Uitstekendevakman.nl aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid als dit level op enig moment niet gerealiseerd kan worden.

b) Uitstekendevakman.nl is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het Internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d.

c) Het is opdrachtgever niet toegestaan de applicatie en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:

handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;

het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden E-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);

het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;

het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen;

seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;

het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het Internet of Intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken).

het afsplitsen van (computer)processoren die na het verbreken van de (on line) verbinding met Uitstekendevakman.nl blijven lopen binnen Uitstekendevakman.nl of het internet;

het verspreiden van computervirussen.

d) Het is opdrachtgever niet toegestaan de applicatie te gebruiken voor erotisch, pornografisch of racistisch materiaal, illegale software, MP3 en hiermee vergelijkbaar materiaal.

e) Uitstekendevakman.nl is in de onderstaande gevallen gerechtigd de applicatie voor opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Uitstekendevakman.nl alle schade ten gevolge van de overtreding door Uitstekendevakman.nl of door derden geleden te vergoeden; niet genoten abonnementsgelden zullen worden geretourneerd, c.q. verrekend:

indien opdrachtgever zich het gestelde in de artikelen 6.3 en 6.4 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat of indien enige andere bepaling van deze algemene voorwaarden niet wordt nagekomen;

indien (een onderdeel) van de site van opdrachtgever oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van de server van Uitstekendevakman.nl;

Indien blijkt dat opdrachtgever valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;

indien blijkt dat opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan;

indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen.

f) Uitstekendevakman.nl heeft geen bemoeienis met informatie die op de site wordt gezet en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is Uitstekendevakman.nl aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens.

g) Uitstekendevakman.nl heeft het recht gebruikersprofielen en andere door opdrachtgever geleverde (persoonlijke) informatie zodanig te gebruiken, dat gerichte reclame voor opdrachtgever zichtbaar wordt.

h) Uitstekendevakman.nl draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.

i) Uitstekendevakman.nl is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voorzover dit benodigd is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.

j) Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft opdrachtgever nimmer recht op enige terugbetaling van de betaalde gebruiksvergoeding.

7). KLACHTEN EN GARANTIE

a) Uitstekendevakman.nl is niet aansprakelijk voor druk‑, schrijf‑ en/of tel­fouten en/of onduidelijk­heden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen en/of vermeldingen op de website, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg geldt de uitleg van Uitstekendevakman.nl als bindend.

b) Het indienen van klachten is slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk..

c) Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering aan Uitstekendevakman.nl worden gemeld.

d) Opdrachtgever zal alle door Uitstekendevakman.nl voor onderzoek van de klacht gewenste mede­wer­king verlenen, o.a. door Uitstekendevakman.nl in de gelegen­heid te stellen een onder­zoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwali­teit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

e) Indien Uitstekendevakman.nl een gebrek aan de geleverde prestatie aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken prestatie kosteloos te herleveren, hetzij de opdracht­gever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting te verlenen.

f) Uitstekendevakman.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

g) Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofd­stuk heeft Uitstekendevakman.nl niet; met name zal Uitstekendevakman.nl in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfs­schade of gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, niet‑juiste of niet‑tijdige uitvoering van de opdracht.

h) Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op.

i) Voor door derden door bemiddeling van Uitstekendevakman.nl geleverde zaken is Uitstekendevakman.nl nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de leverancier van de geleverde zaken verstrekte garantie.

j) Opdrachtgever zal nimmer op grond van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.

8). AANSPRAKELIJKHEID

a) Uitstekendevakman.nl draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Uitstekendevakman.nl te verrichten dienstverlening, of een evenredig deel daarvan.

b) Uitstekendevakman.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan de door haar of door haar ingeschakelde derden geleverde diensten.

c) In geen geval aanvaardt Uitstekendevakman.nl aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen van de applicatie.

d) Uitstekendevakman.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de feitelijke inhoud van de door opdrachtgever geplaatste content.

e) Uitstekendevakman.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatie of op via het Internet geleverde of binnengehaalde gegevens. Opdrachtgever dient de aangeleverde informatie en gegevens zelf op aanwezigheid van virussen te testen.

f) Uitstekendevakman.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of verminking van digitale gegevens. Opdrachtgever of door of voor hem ingeschakelde derden dienen deze gegevens altijd op juistheid en volledigheid te controleren.

g) Uitstekendevakman.nl neemt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de door particulieren of vakman op de website geplaatste gegevens, noch voor de gevolgen voortvloeiende uit een overeenkomst die tot stand komt op grond van de geplaatste gegevens.

h) Uitstekendevakman.nl neemt geen enkele aansprakelijkheid voor de (wijze van) totstandkoming en uitvoering van opdrachten tussen de particulieren en de vakman, noch voor de gevolgen daarvan.

i) Uitstekendevakman.nl verplicht zich de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens vertrouwelijk en conform het gestelde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens te behandelen en als een goed huisvader te bewaren.

j) Opdrachtgever is gehouden Uitstekendevakman.nl schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorde­ringen tot schadevergoeding welke derden tegen Uitstekendevakman.nl instellen terzake van schade ontstaan door of met de geleverde diensten.

k) Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuur­lijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting.

l) Door het plaatsen van gegevens op de website, verklaart opdracht­gever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigen­doms­recht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Uitstekendevakman.nl in en buiten rechte voor alle gevolgen uit de plaatsing voortvloeiende.

m) De website wordt ter beschikking gesteld, “zoals hij is”. De aansprakelijkheid van Uitstekendevakman.nl gaat nimmer verder, dan te trachten eventuele “bugs” in een volgende versie te verhelpen.

n) Adviezen worden door Uitstekendevakman.nl naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloei­ende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

o) Opdrachtgever blijf te allen tijde zelf aansprakelijk voor eventuele (niet opgemerkte) fouten in de door hem geplaatste gegevens..

p) Uitstekendevakman.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de gegenereerde response of het behaalde resultaat of marktaandeel afwijkt van de prognoses of verwachtingen, ook niet indien deze resultaten afwijken van de resultaten van eerdere tests.

9). EIGENDOMSRECHT EN COPYRIGHT

a) Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van Uitstekendevakman.nl afkomstige of door Uitstekendevakman.nl gebruikte websites. software, ontwerpen, werkwijzen, adviezen, teksten etc. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Uitstekendevakman.nl, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de websites. software, ontwerpen, werkwijzen, adviezen, teksten etc. van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten ‑openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen‑ is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Uitstekendevakman.nl voorbehouden.

b) Uitstekendevakman.nl heeft voor promotionele doeleinden het recht namen van opdrachtgevers en gegevens betreffende opdrachten openbaar te maken.

10). BETALING

a) Tenzij anders is overeengekomen dienen alle betalingen vooraf via automatische incasso, Ideal of Paypal te worden voldaan.

b) Indien in kredietgeving wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdracht­gever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuur­bedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voorzover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

c) Indien kredietgeving ten onrechte wordt genomen, kan door Uitstekendevakman.nl een bedrag aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

d) Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Uitstekendevakman.nl moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. De Buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het gestelde in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

11). GESCHILLEN

a) Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat dit het geval is.

b) Op alle overeenkomsten en transacties van Uitstekendevakman.nl is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

c) Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, dit met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

UitstekendeVakman maakt gebruik van cookies.

Over onze cookies

Accepteren

De website uitstekendevakman.nl maakt gebruik van:

1. Noodzakelijke cookies:
Om uw bezoek aan onze site te vergemakkelijken, maken we gebruik van cookies. Deze cookies onthouden uw keuzes. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inloggen en of reageren. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.

2. Cookies voor websitestatistieken:
De statistieken op deze website worden bijgehouden met behulp van Google Analytics. Dit is één van de meest gebruikte webanalyse-services en wordt aangeboden door Google Inc. Met Google Analytics meten wij bezoekgegevens. Bijvoorbeeld welke pagina's het best worden bezocht, met welke browsers onze bezoekers op internet surfen of het gebruikte schermformaat.

Wij kunnen met deze gegevens niet zien wie of welke PC onze website bezoekt. Google kan dit, als aanbieder van de dienst, wel zien. Op basis van de statistieken van Google Analytics kunnen we de site verbeteren. Voor deze cookies moeten we toestemming vragen. De gegevens gebruiken we niet om te achterhalen wie u bent, maar alleen om uw bezoek aan onze site te analyseren.

© 2019 Uitstekendevakman.nl